STATUT

Udruženja  “Maketarski Klub NOVI SAD”

 

 

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj danа 6. aprila  2011 .g . u Novom Sadu,    usvojen je

 

 

STATUT

УДРУЖЕЊА „МАКЕТАРСКИ КЛУБ НОВИ САД „ НОВИ САД

 

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

 

Član 1.

УДРУЖЕЊЕ „МАКЕТАРСКИ КЛУБ НОВИ САД „ НОВИ САД  (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  razvoja  MAKETARSTVA   .

 

 

Član 2.

Maketarstvo kao grana primenjene umetnosti  u  kojoj  se vrši  izrada  maketa  aviona,  brodova,tenkova,figura , vozila  ,objekata   i dr.  je nedovoljno razvijena  i zastupljena  u  oblastima   životnnih aktinvosti .

 

Ciljevi  udruženja

 

Član 3.

Udruženje se osniva  naročito radi  unapređivanja maketarstva, edukacija građana, dece i omladine iz oblasti  maketarstva, prezentacija maketarstva,  popularizovanje  maketarstva, organizovanje radionica, izložbi, promocija, takmičenja  i drugih  manifestacija iz oblasti  maketarstva. Privabljanje i razmena literature  u vezi  sa  maketarstvom. Pružanje pomoći i davanje sugestija u izradi  maketa. Razmena iskustva i zbližavanaje kroz  okupljanje ljubitelja  maketa. Oblast  ostvarivanja  ciljeva  je u skladu sa ciljevima  i  aktivnostima  Udruženja  .

 

Član 4.

U svrhu  ostvarivanja ciljeva , Udruženje  će  preduzimati aktivnosti u pravcu  objavljivanja  publikacija o pitanjima  koja se odnose na  mekatarstvo u skladu  sa zakonom.

 

 

Naziv i sedište

 

Član 5.

Naziv Udruženja je: УДРУЖЕЊЕ „МАКЕТАРСКИ КЛУБ НОВИ САД „ НОВИ САД

Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „ Scale Modelers Club Novi Sad „

Skraćeni naziv je: „ МАКЕТАРСКИ КЛУБ НОВИ САД „

Udruženje ima sedište u Novom Sadu, u ul. Drage Spasić 8 .

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 7.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

 

Član 8.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 9.

Organi Udruženja su Skupština i  Upravni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora

 

Član 10.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

 

Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

 

Skupština:

1 donosi plan i program rada;

2 usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3 usvaja druge opšte akte Udruženja;

4 bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5 razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6 razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7 odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8 odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri   člana , koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri  godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 12.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 13.

 

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa  školama i drugim udruženjima u zemlji   kao i  sa drugim  udruženjima i  organizacijama u  inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima maketara , o čemu odluku donosi Skupština.

 

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare,tamičenja ,za organizovanje radionica i  izložbi   iz maketarstva  kao  i prodajom  maketa i publikacija  nastalih u okviru edukativnih radionica .

 

Član 17.

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost ( 58.19 ) Ostala izdavačka delatnost .

Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 

 

Prestanak rada udruženja

 

Član 18.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

 

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Izgled i sadržina pečata

 

 

Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog  oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: УДРУЖЕЊЕ „МАКЕТАРСКИ КЛУБ НОВИ САД „ НОВИ САД   a u donjoj  polovini: „ Scale Modelers Club Novi Sad „ , u sredini se nalazi  logo  udruženja :

 


 

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

 

Član 22.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

 

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja

 

Predrag Stamenković

 

Novi Sad  6. april 2011.

 

PDF verziju statuta, spremnu za štampanje, možete preuzeti ovde.